Delta Guard

Delta Guard 2018-01-04T04:44:04+00:00

Delta Guard

นํ้ายาฆ่าเชื้อและทำความสะอาด ระดับ High Level Disinfection (Sporicidal)
ยี่ห้อ Delta Guard ผลิตภัณฑ์ Laboratorium Dr.Dreppe แห่งประเทศ เยอรมันนี

  • เป็นน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเข้มข้น ใช้สำหรับแช่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว เครื่องมือแพทย์ วัสดุสำหรับห้องปฏิบัติการ ใช้เช็ด ภาชนะ ผ้า และอุปกรณ์การแพทย์ในโรงพยาบาล หรือเช็ด ถู บริเวณที่ต้องการลดการปนเปื้อนจากเชื้อต่าง ๆ
  • สามารถฆ่าจุลินทรีย์เบื้องต้นได้อย่างกว้าง (Broad Microbiocidal Spectrum of Efficacy ) สามารถฆ่าเชื้อในกลุ่ม Bactericidal incl. TBC (M. terrae) ที่ความเข้มข้น 4% ภายในเวลา 30 นาที Yeasticidal incl. C. albican , Fungicidal, virucidal: Noro viruses (FCV) ที่ความเข้มข้น 1% ภายในเวลา 30 นาที เชื้อ Polio ที่ความเข้มข้น 2% ภายในเวลา 60 นาที เชื้อกลุ่ม Vaccinia ที่ความเข้มข้น 0.5% ภายในเวลา 5 นาที เชื้อกลุ่ม SV40 ที่ความเข้มข้น 0.5% ภายในเวลา 15 นาที เชื้อกลุ่ม Adeno ที่ความเข้มข้น 0.5% ภายในเวลา 5 นาที เชื้อกลุ่ม Rota ที่ความเข้มข้น 0.5% ภายในเวลา 5 นาที และ มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อกลุ่มสปอร์แบคทีเรีย Sporicidal (C. Difficile) ที่ความเข้มข้น 3% ภายในเวลา 30 นาที
  • มีลักษณะสีฟ้าใส ส่วนประกอบหลักประกอบด้วยสารสังเคราะห์กลุ่ม glutaraldehyde, quaternary ammonium และสารลดแรงตึงผิว ไม่มีส่วนประกอบของ formaldehyde มี (pH=4.5 ) สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (Biodegradable)
  • สามารถใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ (Bio-cleaning and Disinfectant) ที่ความเข้มข้น 0.25 %, 0.5% และ 1% ภายในเวลา 60นาที 15 นาที และ 5 นาที ตามลำดับ
  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน DIN EN13704: 2002, ISO 9001: 2009, ISO 13485:2012 และ EC 0481 Directive 93/42/EEC
  • มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปีจากวันที่ผลิต (วันหมดอายุด้านล่างขวด)
  • 2 ลิตร
  • 5 ลิตร